Gewoon Samen Doen

Ons motto is: Gewoon Samen Doen. Met de nadruk op Samen. In de afgelopen jaren hebben wij als lokale partijen op een positief kritische wijze politiek bedreven, met deze stelling als leidraad. Gewoon met beide benen op de grond en het samen doen: samen uitvoeren, samen actie en niet wachten maar via een effectieve weg gewoon oplossen. Met een heldere en nuchtere kijk op de ontwikkelingen in onze provincie en onze regio Twente, willen we de komende vier jaar gaan werken. Dat alles onder het motto: Gewoon Samen Doen.

Samen de schouders eronder blijven zetten naar een nog steviger fundament. Een gezamenlijke missie naar een mooie toekomst, waarin elke inwoner telt en elke inwoner mee kan doen, zonder daarbij gehinderd te worden door politiek Den Haag. Daarom moeten wij met ons allen goed blijven samenwerken. En dat willen wij de komende jaren, met u Gewoon Samen Doen.

Onze missie

Het is onze missie om de inwoners van onze provincie te betrekken bij grote  besluitvormingen. Samen met deze inwoners willen wij werken aan een welvarende provincie, waarin iedereen zich thuis voelt en waarin we samen zorgen voor elkaar. Burgerparticipatie is daarvoor een voorwaarde en begint door de belangen van onze inwoners voorop te stellen en de stem van de inwoners een podium te geven.

Wij zijn Samen Lokaal Twente (SLT)

Wij zijn ontstaan uit een samenwerking van lokale partijen in Twente. Wij richten ons op alle inwoners in Twente en Overijssel die eerder een stem uitbrachten op de vele lokale partijen in onze provincie. Ruim 1/3 van de kiezers bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen brachten een stem uit op een kandidaat van een lokale partij. Dat gebeurde met een zekere waardering voor de werkwijze van lokale partijen. Zij staan immers voor een  politiek dichtbij huis. Niet vanuit landelijke politieke ambities maar gewoon vanuit lokale betrokkenheid. Niet alleen praten over inwoners maar vooral met inwoners.

Vanuit dit perspectief kijken we ook naar themas die belangrijk zijn in Twente en in Overijssel en van grote waarde zijn voor ons dagelijks leven en welzijn. Dit willen we samen doen met Overijssel en haar inwoners. Participatie zit in ons DNA. Wij zijn betrokken politici die het belang van onze provincie en in het bijzonder van Twente en haar inwoners bovenaan zetten.

De doelstelling van Samen Lokaal Twente

 • SLT is er voor alle inwoners en stelt zich als doel het welzijn en de welvaart van de inwoners van Overijssel te bevorderen en de inwoners meer te betrekken bij ons democratische stelsel.
 • SLT wil dat de inwoners in de dorpen en steden meer invloed en inspraak krijgen in het beleid van onze provincie.
 • SLT vindt dat overleg aan de voorkant, tussen de provincie en haar inwoners, van groot belang is en wij willen dat verder uitbouwen.
 • SLT streeft ernaar om een grotere vertegenwoordiging in Provinciale Staten te krijgen om de belangen van al onze inwoners, ongeacht hun afkomst, geaardheid, religie of landelijke politieke voorkeur, nog beter te kunnen behartigen.
 • SLT stelt nadrukkelijk dat basisbehoeften prioriteit hebben boven prestigeobjecten.

Het karakter van Samen Lokaal Twente

SLT is een samenwerking tussen lokale politieke partijen in Twente zonder enige landelijke binding. Veel lokale partijen zijn al bijna 30 jaar actief in vele gemeenten in Overijssel en Twente. Zij staan met groot succes in voor de belangen van haar inwoners. 

SLT is vooral een partij:

 • Van praktisch ingestelde mensen met uiteenlopende landelijke politieke voorkeur.
 • Voor jong en oud en door jong en oud.
 • Die zelf haar kosten draagt omdat zij als lokale partij, in tegenstelling tot landelijke partijen, geen financiële rijksbijdrage of -ondersteuning ontvangt.
 • Die het gezonde verstand de boventoon laat voeren, met een duidelijke visie waarin onze inwoners zich herkennen.
 • Die regIonale, maar zeker ook de individuele problemen op een ongecompliceerde en efficiënte wijze snel en oplossingsgericht wil aanpakken.
 • Die eigen initiatief en betrokkenheid van de burger wil stimuleren en optimaal wil benutten, oftewel Gewoon Samen Doen.

Waarop richt Samen Lokaal Twente zich?

SLT richt zich op een aantal kernwaarden, die ook in onze plannen terugkomen.

 • Samenwerking, veiligheid en leefbaarheid vóór en dienstbaarheid áán de inwoners blijft als een rode draad door ons programma lopen.
 • De inwoners moeten nog meer bij de politiek en het bestuur van onze provincie worden betrokken. Daar waar we kunnen samenwerken met onze inwoners moeten we dat gewoon doen.
 • Basisbehoeften gaan voor prestigeobjecten.
 • Bereikbaarheid en mobiliteit is van belang voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling van Twente en andere regio’s in Overijssel en vergroten ook het welzijn van de inwoners.
 • Maatregelen in het kader van duurzaamheid dienen een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de leefomgeving. Dit om ook de volgende generaties een toekomst te geven.
 • In bijzondere gevallen moet bij besluitvorming gebruik kunnen worden gemaakt van een referendum, waarbij de uitslag als bindend geaccepteerd dient te worden.
 • SLT is voorstander van burgerforums, waarin inwoners zelf gevraagd en ongevraagd adviezen en oplossingen voor complexe themas kunnen aandragen, die uiteindelijk kunnen leiden tot breed gedragen burgerbesluiten.
 • Rijksbezuinigingen mogen niet ten koste gaan van sociaal maatschappelijke doelen die de minst draagkrachtigen in de samenleving treft.
 • SLT is voorstander van een ideeënmakelaarvoor het nieuwe samenwerken! Een bemiddelaar die met de inwoners meedenkt, hen verbindt met andere initiatiefnemers en daarnaast ideeën van inwoners, organisaties en provincie bij elkaar brengt. Hij/zij helpt bij provinciale regelgeving en maakt de inwoners wegwijs in b.v. de financiële mogelijkheden.
 • Voortdurend de (digitale) communicatie met en naar de inwoners verbeteren. Het verbeteren (van de kwaliteit en tijdigheid) van de communicatie überhaupt en meer inzetten op de digitale manier van communiceren met en naar de inwoners.
 • Informatie van de Provincie aan de inwoners gaat via de provinciale websites maar ook via de media en in gedrukte vorm. Belangrijk is dat het ook via de Sociale media zoals Facebook gaat. Alle informatie dient als input om de inwoners vroegtijdig te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen in steden en dorpen.