De regio Twente bindt ons en maakt ons samen sterk en trots

De regio Twente bindt ons en maakt ons samen sterk en trots. Maar er is ook nog veel te doen, juist om iedereen mee te laten doen, of je nu in de stad woont of op het platteland. Daar willen wij ons voor inzetten.

‘’Het is onze missie om de inwoners van onze provincie te betrekken bij grote besluitvormingen. Samen met deze inwoners willen wij werken aan een welvarende provincie, waarin iedereen zich thuis voelt en waarin we samen zorgen voor elkaar. Burgerparticipatie is daarvoor een voorwaarde en begint door de belangen van onze inwoners voorop te stellen en de stem van de inwoners een podium te geven.’’

Barry Overink – Lijsttrekker Samen Lokaal Twente

Het begint met samenwerken

De regio Twente bindt ons en maakt ons samen sterk en trots. Maar er is ook nog veel te doen, juist om iedereen mee te laten doen, of je nu in de stad woont of op het platteland. Daar willen wij ons voor inzetten.

In Twente ging ruim 36% van alle stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 naar lokale partijen. Voor veel inwoners hebben deze partijen een herkenbaar geluid en is het vertrouwen groot.

Echter wij zijn als lokale partijen niet vertegenwoordigd bij de Provinciale Staten waar veel beleid wordt gemaakt dat direct gevolgen heeft voor o.a. de bereikbaarheid, leefbaarheid, wonen, duurzaamheid en tal van andere belangrijke zaken.  Daardoor hebben wij te weinig invloed op dit beleid.

Dit is de aanleiding voor een groot aantal lokale partijen uit Twente om de krachten te bundelen en zo gezamenlijk meer inspraak te hebben in het provinciebestuur en daarmee de belangen van lokale partijen en onze kiezers te behartigen. Samenwerken daar waar het kan, met behoud van de eigen identiteit en profiel als lokale partij.

Als Samen Lokaal Twente willen wij daarom een sterke lobby voeren voor onze regio, maar nemen wij ook verantwoordelijkheid voor het geheel.

Standpunten

Bereikbaarheid

Algemeen
Bereikbaarheid via spoor, water, weg (incl. OV) is van essentieel belang voor burgers en bedrijven in Twente. Voor spoor ligt de prioriteit van Samen Lokaal Twente (SLT) bij de verbindingen tussen Twente en de Randstad en tussen Zwolle en Twente.

Voor nachtelijk OV per spoor tussen de Randstad en de vijf grote steden in Overijssel zal een sterke lobby noodzakelijk zijn om dit uit te breiden.

Het OV per bus staat zwaar onder druk. Vooral het platteland wordt daar de dupe van. Samen Lokaal Twente vindt dat het OV per bus tussen stedelijke kernen en buitengebied gelijkwaardig moet worden qua frequenties. Het openbaar vervoer mag niet ophouden bij de grens, bij de komende aanbesteding dient ook de verbinding met Duitsland een belangrijk onderdeel te zijn.

Noordtak
In Twente en de Achterhoek (Gld) is veel discussie over nut en noodzaak het goederentransport over spoor via een aan te leggen Noordtak richting Oldenzaal/Bentheim. Wij ondersteunen deze ontwikkeling niet.

Water
Zorg is er in droge tijden hoe Twentse kanalen bevaarbaar kunnen blijven. Meer aandacht voor het ‘regelen’ van waterstanden in bijvoorbeeld de IJssel wordt daarmee urgenter, vindt Samen Lokaal Twente. Er moet nauwere afstemming plaatsvinden tussen Waterschap, Provincie en gemeenten, zodat er maatregelen kunnen worden getroffen om de balans tussen buitengebied en gemeenten terug te brengen. Daarnaast moet iedereen zeker blijven van schoon drinkwater.

Weg
Overijssel kent de nodige ‘knelpunten’ qua veilig verkeer via de weg. De N36 (Almelo – Witte Paal), A35/N35 Enschede-Zwolle, N731 (Losser) en N743 (Zenderen) verdienen in Twente prioriteit. Om de veiligheid te bevorderen blijven investeringen nodig in de aanleg van bijvoorbeeld ongelijkvloerse kruisingen, omleidingen of zelfs opwaarderen naar autoweg zoals de N35 tussen Twente en Zwolle.

Fiets
Hoewel nog niet geheel klaar, heeft de ontwikkeling van de fietssnelweg F35 in Twente zich bewezen, maar zijn er ook gevaarlijke knelpunten. Kortom tijd om de bereikbaarheid van steden en dorpen via fietssnelwegen in Twente en Overijssel te bevorderen en te verbeteren. Laten we hierbij ook het vizier richten over de grens in Euregio-verband.

Duurzaamheid

De hoge kwaliteit van ons natuurgebied vinden wij belangrijk. Daarom moet er zorgvuldig worden gekeken bij de aanleg van windmolens(parken) en zonnepanelenvelden in het buitengebied. Hierbij zijn burgerparticipatie  en overleg met gemeenten van groot belang voor draagvlak bij de inwoners. Alle ontwikkelingen moeten in samenspraak met de gemeenten zijn. Dwang door provinciaal bestuur is ongewenst, vindt Samen Lokaal Twente.

Op dit moment doet het RIVM onderzoek naar de gezondheidsaspecten en afstandsnormen voor het plaatsen van windmolens. Deze onderzoeken wachten wij af en we nemen voor die tijd geen initiatief,  zodat de leefbaarheid en gezondheid kunnen worden gegarandeerd.

Ons uitgangspunt is ‘zon op dak’. Daar waar zonneweides worden ontwikkeld heeft het onze voorkeur dat dit wordt gedaan door lokale coöperaties of gemeentelijke energiebedrijven. De provincie kan hierbij ondersteunen in gebiedsgerichte aanpak.

In Twente zijn we koploper op het gebied van ontwikkeling van energie-opslag. Als Samen Lokaal Twente vinden wij dat hierin de komende jaren flink moet worden geïnvesteerd. Twente kan hiervoor de proeftuin van Nederland zijn.

Samen Lokaal Twente wil geen vroegtijdige ruiming van de pijpleidingen van het aardgasnetwerk. Daardoor zijn hybride pompen serieuze opties en kan het netwerk ook gebruikt worden voor de waterstoftransitie voor burgers en MKB-bedrijven.

Economie

Toekomstbestendige bedrijventerreinen die aansluiten bij technologische ontwikkeling  en economische toekomst zijn van groot belang. De provincie zou hier meer het voortouw moeten pakken bij het realiseren van ‘proeftuinen’ voor innovatieve ontwikkeling met meer ‘regelvrije zones’ voor samenwerkende bedrijven. Hier kan bijvoorbeeld ook gekeken worden naar herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen.

Het provinciale investeringsprogramma ‘de Stadsbeweging’ voor stadscentra willen we voortzetten en verder uitbreiden naar dorpskernen. Dit is zeker nog steeds nodig om de vitaliteit van ondernemingen in de winkelkernen zo nodig te ondersteunen.

Het prachtige Twentse landschap met zijn natuurgebieden delen wij graag met de rest van Nederland. De toeristische sector in Twente is groeiende. Toch kennen we nauwelijks vakantieparken. We ondersteunen ontwikkelingen voor vakantieparken, waarbij we dienen te kijken naar de schaalgrootte en de inpasbaarheid in ons landschap.

De provincie dient een belang te behouden in Technology Base Twente en Airport Twente.

Hier liggen grote kansen voor nieuwe innovaties en ontwikkelingen, zoals NLR en Battery Safety Laboratory. Hiervoor zijn een stevige lobby en co-financiering nodig, ook namens de provincie.

Cultuur

Musea, culturele instellingen, theaters, creatieve broedplaatsen en sportevenementen met meer dan regionale uitstraling  zijn van groot belang voor het welzijn van onze eigen inwoners, maar ook voor het vestigingsklimaat en het aantrekken van nieuw talent.

Daarom wil Samen Lokaal Twente dit blijven ondersteunen. Het provinciebestuur zal vol moeten inzetten op het verkrijgen van rijksgelden om de ‘culturele ontwikkeling’ verder doorgang te laten vinden.

Wonen en leefomgeving

Het is van groot belang dat wonen op het platteland vitaal moet blijven. Dorpskernen hebben behoefte aan huisvesting voor starters en senioren. In de kleine kernen dient het aantal sociale huurwoningen op peil te worden gebracht. De provincie stimuleert en ondersteunt financieel de verduurzaming van woningen, zowel de eigen woningen als die van woningcorporaties.

Afgelopen jaren is er ingezet op ‘’De Woonkeuken’’ om de realisatie van woningen te versnellen, door ontwikkelaars en overheden aan elkaar te koppelen, Hierin willen we blijven investeren.

Ook nieuwe woonvormen moeten we ondersteunen, voor jong en oud.  Juist omdat de vraag op de woningmarkt onverminderd hoog blijft . Overijssel dient ruimte en ondersteuning voor flexwoningen te creëren.

De provincie zou in de co-financiering moeten bijdragen in het upgraden van de leefomgeving van dorps- en stadskernen en wijk- en dorpseconomie. Als de omgeving als prettig wordt ervaren zal het vestigingsklimaat ook toenemen en daardoor blijven belangrijke faciliteiten bereikbaar voor onze inwoners.

Vitaal platteland en natuurbeheer

Zet in op een gebiedsgerichte aanpak voor de opgave van water, natuur, klimaat en stikstof.  Daarbij vinden wij, dat dit in samenhang moet worden bekeken.

De stikstofruimte die vrijkomt willen we ook inzetten voor het legaliseren van de PAS-melders in onze provincie.

Overleg tussen Provincie, Waterschap en alle andere betrokkenen is wezenlijk in deze tijden van grote problematiek op watergebied (hevige waterbuien versus grote droogte) in onze provincie.

Ondersteun de innovatie bij boeren op het gebied van water en bodembeheer.

Stimuleer kavelruil en verkavelingsprojecten om de landbouwstructuur te versterken.

Financiën en goed bestuur

De aanwonenden langs het kanaal Almelo – De Haandrik hebben niet gevraagd het kanaal te verdiepen maar zitten wel met de schade. Of de provincie verantwoordelijk is of niet, betekent niet dat de provincie zich niet moreel verantwoordelijk kan voelen. Daarom willen wij dat de aanwonenden moeten worden gecompenseerd en dat daarna wordt gekeken waar de schade moet worden verhaald.

Door te experimenteren met vernieuwende vormen van participatie en het bieden van financië procesondersteuning kunnen inwoners en maatschappelijke organisaties blijvend een actieve inbreng hebben in wat nodig is om leefbaarheid van steden, dorpen en wijken op peil te houden . Ook gemeenten worden hierin ondersteund.

De provincie is niet alleen toezichthouder, maar ook partner van de gemeentes. Gezien de grote toekomstige opgaves is het steeds belangrijker dat de focus nog veel meer komt te liggen op constructief samenwerken.

De beschikbare gelden willen wij zoveel mogelijk maatschappelijk laten renderen.

Maak slim gebruik van de mogelijkheden van cofinanciering om het maatschappelijk rendement verder te vergroten.

Er dient altijd ruimte te zijn voor incidentele investeringen voor initiatieven die de markt nog niet, of onvoldoende oppakt.

Sociale kwaliteit

Wij willen dat regioziekenhuizen open blijven, zodat inwoners verzekerd zijn van de belangrijkste basiszorg dichtbij hun woonplaats. Ook de acute zorg moet in de regio bereikbaar zijn.

Geldautomaten verdwijnen in een groot tempo uit onze dorpen en steden. Niet iedereen kan en wil digitaal betalen. Papiergeld is een wettig betaalmiddel en dient voor iedereen beschikbaar te zijn. Daarom willen wij dat de provincie hier harde afspraken over maakt met banken.

Vereenzaming is een groot, maar vooral ontzichtbaar probleem bij veel jongeren en ouderen. De provincie dient samen met gemeenten effectieve maatregelen te nemen om mensen weer mee te laten doen. Vitale sportverenigingen met een maatschappelijke voorziening in de wijken is een van de vele voorbeelden die hieraan bij kunnen dragen. Ook Samen 1 Twente is hier een mooi voorbeeld van.